fbpx

ODKRYJ STUDIA 
NA...

ODKRYJ 
STUDIA
NA...

SPECJALISTYCZNE STUDIA TEOLOGICZNE

studia ad licentiam

stacjonarne oraz niestacjonarne (w języku angielskim)
2 lata studia stacjonarne,
3 lata studia niestacjonarne
Kampus Dewajtis 5

Chcesz pogłębić wiedzę teologiczną? Pragniesz ją popularyzować? Wybierz kierunek Specjalistyczne studia teologiczne na UKSW!

Są to studia skierowane do osób posiadających wykształcenie teologiczne. Pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z obszaru teologii poprzez wybór jednej ze ścieżek specjalizacyjnych (np. nauk biblijnych, teologii fundamentalnej, misjologii czy katechetyki).

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, co sprzyja podniesieniu kompetencji komunikacyjnych i nabyciu umiejętności praktycznych. Dzięki nim absolwent podnosi swoje kwalifikacje, pozwalające podejmować autonomiczne działania zmierzające do kierowania swoim rozwojem osobowym i karierą zawodową.

Pogłębiona wiedza teologiczna pozwala na rzeczowe formułowanie opinii krytycznych o wytworach kultury oraz nawiązywanie współpracy z różnymi podmiotami działalności edukacyjno-wychowawczej, kulturalnej, społecznej i charytatywnej. Student zyskuje bardziej pogłębioną świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych czy eklezjalnych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci studiów na kierunku Specjalistyczne studia teologiczne przygotowani są do pracy w kościelnych instytucjach dydaktycznych. Znajdują zatrudnienie w różnorodnych organizacjach kościelnych, związanych z popularyzacją nauk teologicznych, ale także w jednostkach kultury, pomocy społecznej czy w mediach.

Wymagania rekrutacyjne

Kwalifikacja odbywa się w następujący sposób: wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego złożony jest z dwóch składowych:
– punktacji ze średniej z toku studiów (50% wyniku końcowego postępowania kwalifikacyjnego)
– punktacji z egzaminu wstępnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej (50% wyniku postępowania kwalifikacyjnego).

Podstawę przyjęcia na studia niestacjonarne stanowi złożenie, po dokonaniu rejestracji w IRK, wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach, do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Biuro Rekrutacji
tel. (22) 569 96 94, (22) 569 68 32, (22) 569 96 92
e-mail: rekrutacja@uksw.edu.pl

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.